Dầu Nhớt Động Cơ Thủy AP 15W40 – 20W50

dầu nhớt động cơ

Dầu Nhớt Động Cơ Thủy AP 15W40 – 20W50

Danh mục: Từ khóa:
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ
1SP Centur SC/CC 40  // 18L
2SP Centur SC/CC 40  // 25L
3SP Centur SC/CC 40  // 200L
4SP Centur SD/CC 50  // 18L
5SP Centur SD/CC 50  // 25L
6SP Centur SD/CC 50  // 200L
7SP Centur CD 15W40  // 18L
8SP Centur CD 15W40  // 25L
9SP Centur CD 15W40  // 200L
10SP WellGo X1 CD 40  // 18L
11SP WellGo X1 CD 20W50  // 18L
12SP Centur CD 20W50  // 18L
13SP Centur CD 20W50  // 25L
14SP Centur CD 20W50  // 200L
15SP Centur CD/SF 15W40  // 18L
16SP Centur CD/SF 15W40  // 25L
17SP Centur CD/SF 15W40  // 200L
18SP Centur CD/SF 20W50  // 18L
19SP Centur CD/SF 20W50  // 25L
20SP Centur CD/SF 20W50  // 200L
21SP Centur CF/SF 40  // 200L
22SP Centur CF/SF 50  // 200L
23AP Lube 6666 CD/SF 15W40  // 18L
24AP Lube 6666 CD/SF 15W40  // 200L
25AP Lube 6666 CD/SF 20W50  // 18L
26AP Lube 6666 CD/SF 20W50  // 200L
27AP Super Lube CF/SF 40  // 200L
28AP Super Lube CF/SF 50  // 200L
29AP Lube S2 SD/CC 15W40  // 200L
30AP Lube S2 SD/CC 20W50  // 200L
31AP Lube S3 CD 40  // 200L
32AP -X-Super  Dieselube CG-4/SJ 15W40  // 200L
33AP -X-Super  Dieselube CG-4/SJ 15W40  // 18L
34AP -X-Super  Dieselube CH-4/SJ 15W40  // 200L
35AP -X-Super  Dieselube CH-4/SJ 20W50  // 200L
36AP -X-Super  Lube CI-4/SL 15W40  // 18L
37AP -X-Super  Lube CI-4/SL 15W40  // 200L
38AP -X-Super  Lube CI-4/SL 20W50  // 18L
39AP -X-Super  Lube CI-4/SL 20W50  // 200L
40AP Super Diesel Lube CF 15W40  // 200L
41AP Super Diesel Lube CF 20W50  // 200L
    DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ
1SP Centur SC/CC 40  // 18L
2SP Centur SC/CC 40  // 25L
3SP Centur SC/CC 40  // 200L
4SP Centur SD/CC 50  // 18L
5SP Centur SD/CC 50  // 25L
6SP Centur SD/CC 50  // 200L
7SP Centur CD 15W40  // 18L
8SP Centur CD 15W40  // 25L
9SP Centur CD 15W40  // 200L
10SP WellGo X1 CD 40  // 18L
11SP WellGo X1 CD 20W50  // 18L
12SP Centur CD 20W50  // 18L
13SP Centur CD 20W50  // 25L
14SP Centur CD 20W50  // 200L
15SP Centur CD/SF 15W40  // 18L
16SP Centur CD/SF 15W40  // 25L
17SP Centur CD/SF 15W40  // 200L
18SP Centur CD/SF 20W50  // 18L
19SP Centur CD/SF 20W50  // 25L
20SP Centur CD/SF 20W50  // 200L
21SP Centur CF/SF 40  // 200L
22SP Centur CF/SF 50  // 200L
23AP Lube 6666 CD/SF 15W40  // 18L
24AP Lube 6666 CD/SF 15W40  // 200L
25AP Lube 6666 CD/SF 20W50  // 18L
26AP Lube 6666 CD/SF 20W50  // 200L
27AP Super Lube CF/SF 40  // 200L
28AP Super Lube CF/SF 50  // 200L
29AP Lube S2 SD/CC 15W40  // 200L
30AP Lube S2 SD/CC 20W50  // 200L
31AP Lube S3 CD 40  // 200L
32AP -X-Super  Dieselube CG-4/SJ 15W40  // 200L
33AP -X-Super  Dieselube CG-4/SJ 15W40  // 18L
34AP -X-Super  Dieselube CH-4/SJ 15W40  // 200L
35AP -X-Super  Dieselube CH-4/SJ 20W50  // 200L
36AP -X-Super  Lube CI-4/SL 15W40  // 18L
37AP -X-Super  Lube CI-4/SL 15W40  // 200L
38AP -X-Super  Lube CI-4/SL 20W50  // 18L
39AP -X-Super  Lube CI-4/SL 20W50  // 200L
40AP Super Diesel Lube CF 15W40  // 200L
41AP Super Diesel Lube CF 20W50  // 200L

Bình Luận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Dầu Nhớt Động Cơ Thủy AP 15W40 – 20W50”

0356 666 766